معرفی اعضای گروه زبان انگلیسی

معرفی اعضای گروه زبان انگلیسی استان آذربایجان شرقی

۱- رومینا پاشازاده سرگروه

۲-یوسف ولی نسب عضو گروه 

۳- رقیه محمدپور عضو گروه